Darko Darovec

Biografija

Darko Darovec je leta 1998 doktoriral z doktorsko disertacijo z naslovom ‘Gospodarstvo severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike (16.–18. stoletje) v luči delovanja zastavljalnic “Monte di Pietà” v Kopru in Piranu’ in bil promoviran v doktorja znanosti za področje zgodovinskih ved.

Od leta 2000 do 2012 je bil direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, od 21. 12. 2000 do 14. 3. 2002 pa je bil vršilec dolžnosti dekana Fakultete za humanistične študije Koper (UP FHŠ), pri kateri je – tako z oblikovanjem ustanove kot posameznih študijskih programov – sodeloval že od samega začetka, aktivno pa je sodeloval tudi pri ustanavljanju Univerze na Primorskem. Senat Univerze na Primorskem ga je leta 2003 izvolil v znanstvenega svetnika, leta 2009 pa v rednega profesorja za področje zgodovine. Bil je mentor več magistrandom in doktorandom, med njimi tudi mladim raziskovalcem, ki jih usmerja h kvalitetnemu raziskovalnemu delu (do sedaj jih je pod njegovim mentorstvom že 5 doseglo doktorski naziv). Od 2001 do 2012 je na UP FHŠ izvajal več predmetov na 1., 2. in 3. stopnji študija Fakultete za humanistične študije, obenem pa je tudi nosilec številnih predmetov v okviru posameznih podiplomskih študijskih programov različnih fakultet. Poleg zgoraj navedenih funkcij je opravljal tudi vlogo svetovalca rektorja Univerze na Primorskem za razvoj (2007–2011).

Sodeloval je na številnih mednarodnih znanstvenih sestankih, ki so jih organizirale Univerza v Trstu, Vidmu, Bologni, Padovi, Benetkah, Neaplju, Sassariju, Zagrebu, Reki ter sodeloval z University of Wales, University of Western Australia, Northwestern University (USA) idr., prav tako pa je v sodelovanju z drugimi mednarodnimi znanstveniki in univerzitetnimi ustanovami organiziral že več kot 20 mednarodnih sestankov v Sloveniji.

Darko Darovec je bil tudi koordinator mnogih mednarodnih projektov in iniciativ, kot so Phare CBC, Interreg (SIGMA, Srce Istre-Heart of Istria), Life Nature, Culture (Dediščina Serenissime-The Heritage of Serenissima), SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine/ Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 in partner pri 6. Okvirnem programu Evropske unije (SS-ERC), obenem pa tudi mnogih nacionalnih raziskovalnih in bilateralnih projektov (z ZDA, Hrvaško, Grčijo, Francijo, Avstrijo …). Od ustanovitve interdisciplinarne znanstvene revije Annales: Anali za istrske in mediteranske študije leta 1991 je njen glavni urednik, to dolžnost pa opravlja tudi pri znanstveni reviji Acta Histriae (obe reviji sta uvrščeni v ugledne mednarodne citatne baze, med katerimi gre izpostaviti zlasti tiste v okviru Thomson Reuters) ter znanstvenih in strokovnih monografskih izdajah iz zbirke Knjižnica Annales. Obenem je tudi član uredniških odborov številnih domačih in tujih znanstvenih revij.

Temeljna področja raziskovanja: srednjeveška in novoveška zgodovina Istre in Sredozemlja, posebno pravne, kulturne in gospodarske zgodovine.