Gorazd Bajc

Biografija

doc. dr. Gorazd Bajc (Trst 1972), višji znanstveni sodelavec

IZOBRAZBA

Diplomiral je leta 1997 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Trstu, (mentor prof. dr. J. Pirjevec; 1. 4. 1998 je Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, diplomo nostrificirala), magistriral 2001 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (mentor prof. dr. D. Nečak), kjer je leta 2004 tudi doktoriral (mentor prof. dr. D. Nečak).

 

TRENUTNA ZAPOSLITEV

Od 15. 1. 2014 je petinsko vključen v raziskovalno dejavnost na ustanovi Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, Ljubljana.

Od 14. 2. 2014 je delno zaposlen na Inštitutu IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper (od 1. 10. 2014 zaposlen 30 %).

Konec leta 2014 je začel honorarno predavati na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Od 22. 9. 2015 (za obdobje šestih mesecev) delno zaposlen na Odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu, in sicer kot koordinator arhivske in raziskovalne dejavnosti.

 

PRETEKLA ZAPOSLITEV

Med 2002 in 2013 je bil zaposlen – od 2009 za nedoločen čas – na koprski Univerzi na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnem središču (v letih 2002-2004 kot mladi raziskovalec) in (formalno od 2005) na Fakuleti za humanistične študije.

 

VODSTVENE FUNKCIJE IN DELO V STROKOVNIH TELESIH

-2005-2008: član Komisije za kakovost Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije,

-2009-2011: član Komisije za razvoj in raziskovalno dejavnost Univerze na Primorskem,

-2009-2013: vodja vseh tutorjev Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije,

-2009-2013: sindikalni zaupnik sindikata SVIZ na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije,

-2010-2013: namestnik predsednika Zbora tutorjev Univerze na Primorskem,

-2011-2013: član Upravnega odbora Univerze na Primorskem,

-2012-2013: namestnik predstojnika Inštituta za zgodovinske študije Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča,

-2012-2013: namestnik predstojnika Oddelka za zgodovino Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije.

 

ČLANSTVA

-1996- : član italijanske časnikarske zbornice (novinar-publicist),

-2003- : član Zgodovinskega društva za južno Primorsko,

-2003- : član uredniškega odbora revije Glasnik ZRS Koper,

-2005- : član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Histriae,

-2005- : član Slovenskega raziskovalnega inštituta v Italiji,

-2009- : član Odbora SAZU za preučevanje narodnih majšin,

-2012- : član uredniškega odbora Studia diplomatica, serija Fontes,

-2015- : član Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia, Trst, Italija.

 

NAGRADE

-1999: na natečaju za Bubničevo nagrado je prejel 1. nagrado,

-2005: nagrada UP ZRS »Glasnik znanosti« za obetavne raziskovalce,

-2008: nagrada Univerze na Primorskem za mlade docente in raziskovalce, ki so se še posebej izkazali.

 

ŠTIPENDIJE

-1996-1997: Ministrstvo za znanost in šport Republike Slovenije,

-1998-2001: Slovenska znanstvena fundacija,

-1998: Sklad/Fondazione Dorče Sardoč,

-2000: Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji (SLORI),

-2002-2004: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (kot  mladi raziskovalec).

 

IZKUŠNJE NA PODROČJU ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

V okviru Univerze na Primorskem je na Znanstveno-raziskovalnem središču v obdobju 2002-2013 sodeloval pri raziskovalnih programih Interdisciplinarni vidiki sredozemske Slovenije in evropskih stičnih prostorov (vodja dr. M. Bufon) in Sredozemlje in Slovenija (vodja dr. J. Pirjevec) in pri slednjem je koordiniral delo zgodovinarjev, umetostnih zgodovinarjev in arheologov. Obenem je tu sodeloval pri 22 projektih (raziskovalni, aplikativni, bilaterale, ciljno-raziskovalni, mednarodni), in sicer:

 1. Primorska in Istra kot meja in stičišče od razsvetljenega absolutizma do evropske integracije (vodja dr. J. Pirjevec: 1.7.2001–30.6.2004); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 2. Pravni položaj slovenske manjšine v Italiji (vodja dr. J. Pirjevec: 20.10.2001–20.10.2003); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo interdisciplinarne skupine zgodovinarjev, pravnikov in drugih poznavalcev tematike ter sodeloval pri temeljnih raziskavah,
 3. Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu (vodja dr. B. Čebulj-Sajko: 1.1.2002 – 31.10.2003); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri evidentiranju nekaterih zasebnih zapuščin v zamejstvu,
 4. Zgodovina slovenskega Primorja od 16. stoletja do novejše dobe (vodja dr. E. Pelikan: 1.7.2004–30.6.2007); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 5. Vloga in pomen obveščevalnih služb pri oblikovanju slovenskih oboroženih sil na slovenskem zahodnem etničnem prostoru 1918-1991 (vodja dr. J. Pirjevec: 15.8.2004–15.8.2006); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo in opravil del temeljnih raziskav,
 6. Interreg IIIA Italija-Slovenija: Dalla terra divisa al confine ponte / Na ozemlju, kjer meja pomeni most (odgovorni za UP ZRS dr. A. Panjek: 2004-2007); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 7. Pretok idej, ljudi in blaga med Češko republiko in RS od srednjeveških povezav (vodja dr. J. Pirjevec, sodelovanje s Češko republiko, z Masaryk University: 1.1.2006-31.12.2007); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 8. Geopolitični interesi obveščevalnih služb v zahodni Sloveniji med obema svetovnima vojnama (vodja dr. E. Pelikan: 1.6.2006–31.7.2007); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo in opravil del temeljnih raziskav,
 9. Zaščita slovenske manjšine v Italiji – odprti problemi, pravno-politični okvir in strategije izboljšanja položaja (vodja dr. J. Pirjevec: 1.10.2006–30.9.2008); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo interdiciplinarne skupine, ki so jo sestavljali zgodovinari, pravniki, sociologi, psihologi in nekateri poznavalci problematike, ter opravil del temeljnih raziskav,
 10. Uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in čezmejne integracije v pogojih evropskega povezovanja (vodja dr. M. Bufon: 1.10.2006–30.9.2008); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri zbiranju virov, predvsem ustnih pričevanj,
 11. Sredozemska Slovenija kot stičišče evropske zgodovine (vodja dr. J. Pirjevec: 1.1.2007–31.12.2009); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 12. Med Sredozemljem in Srednjo Evropo (vodja dr. J. Pelikan, sodelovanje s Češko, Filozofska fakulteta Karlove Univerze v Pragi: 1.1.2007-31.12.2008); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 13. Izkušnje Primorskih Slovencev v nekonvencionalnih oblikah vojne na slovenskem in v tujini (vodja dr. E. Pelikan: 1.8.2007–31.7.2009); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo in opravil del temeljnih raziskav,
 14. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri raziskovanju slovensko-ruskih znanstvenih odnosov. Izdelava slovensko-ruskega raziskovalnega spletnega portala (vodja dr. J. Pirjevec, sodelovanje z Rusijo, z Inštitutom Slavjanovedenija Ruske akademije znanosti v Moskvi: 1.1.2008-31.12.2009); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 15. Problemi zgodovine slovensko-italijanskih odnosov (vodja dr. E. Pelikan: 1.2.2008–31.1.2011); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 16. Slovensko-srbsko sodelovanje v odnosu do Italije v 20. stoletju (vodja dr. J. Pirjevec, sodelovanje s Srbijo, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka: 2010-2011); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo in sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 17. Čehi in Slovenci v spremembah Evrope 20. stoletja (vodja dr. J. Pirjevec, sodelovanje s Češko, Filozofska fakulteta Karlove Univerze v Pragi: 2010-2011); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 18. Odnosi Slovencev in južnih Slovanov ter ruskega imperija in Sovjetske zveze v 19. in 20. stoletju (vodja dr. J. Pirjevec, sodelovanje z Rusijo, z Inštitutom Slavjanovedenija Ruske akademije znanosti v Moskvi: 2010-2011); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 19. Aretacije, deportacije in usmrtitve s strani jugoslovanskih oblasti na območju Julijske krajine po 1. maju 1945 (vodja dr. J. Pirjevec: 1.5.2009–30.4.2012); pri tem projektu je dr. Bajc koordiniral raziskovalno delo in opravil del temeljnih raziskav,
 20. Svoboda govora v zgodovinskih, humanističnih in družbenih vidikih (vodja dr. D. Komel: 1.5.2010–30.4.2013); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah,
 21. Slovenci v jugoslovanski diplomaciji in zunanjepolitičnem delovaju 1941-1980: odprta vprašanja in raziskovlane perspektive (vodja dr. J. Pirjevec: 1.7.2011-30.6.2014); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah in koordiniral raziskovalno delo (dokler je bil zaposlen na Univerzi na Primorskem) ter sodeloval pri zbiranju ustnih pričevanj nekdanjih slovenskih diplomatov,
 22. Balkan Borderlands – Balkanske meje: nasilje, konflikti in sodelovanje (vodja dr. J. Pirjevec: 1.7.2012-30.6.2015); pri tem projektu je dr. Bajc sodeloval pri nekaterih temeljnih raziskavah.

 

Med letoma 2007 in 2008 je bil dr. Bajc nosilec podoktorskega raziskovalnega projekta Tajna anglo-ameriška diplomacija v Sredozemlju: primer Primorske in Furlanije, 1940-1947.

 

Leta 2010 je bil dr. Bajc izbran za mentorja mlademu raziskovalcu.

 

Na Inštitutu Nove revije, Zavod za humanistiko je dr. Bajc vključen v raziskovalni program Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti (vodja dr. D. Komel).

 

2015-2016: vodja raziskovalnega projekta Il Patto di Londra del 1915 e la Venezia Giulia (Londonski pakt leta 1915 in Julijska krajina); vodilna raziskovalna organizacija Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji – SLORI, v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico v Trstu. (1.10.2015-31.7.2016).

 

PODROČJA RAZISKOVANJA

-sodobna zgodovina,

-zgodovina slovensko/jugoslovansko-italijanskih odnosov,

-zgodovina pravnega položaja slovenske manjšine v Italiji,

-zgodovina diplomacije in mednarodnih odnosov (mdr. ga zanimajo pogledi tujih diplomatov, zlasti Velike Britanije, na večetnično, večkulturno in večjezično stično območje zgornjega Jadrana in v ta namen že vrsto let sistematično zbira primarne vire v Londonu),

-zgodovina obveščevalnih služb (MI6, MI5, SOE, MI9, OSS, CIA, KGB, VOS, OZNA, UDBA, SDV, OVRA, SIM, SIS idr.; problem nadzora nad delovanjem tajnih služb, kot tudi teroretsko-metodološki pogled na zgodovino obveščevalne dejavnosti v luči sodobnih histriografskih pristopov ter problematika sodelovanja Slovencev s tujimi obveščevalnimi službami; zgodovina Stay Behind skupin zveze NATO, npr. Gladio),

-zgodovina protifašizma oziroma protifašizmov,

-zgodovina represivnih posegov v družbo (policijski posegi in represija disidentstva in nasprotnikov sistema, cenzura, kršitve zasebnosti ipd.),

-zgodovina Balkana,

-zgodovina nasilja (predvsem nasilni posegi ob koncu prve in ob koncu druge svetovne vojne, s posebnim poudarkom na internacijah, deportacijah in izvensodnih usmrtitvah s strani jugoslovanskih oblasti po prvem maju 1945 – t. i. fojbe).

 

RAZISKOVALNE IZKUŠNJE PO ARHIVIH

Velika Britanija:

            The National Archives, Kew-London,

            Imperial War Museum, London.

ZDA:

            National Archives and Records Administration, College Park, MD.

Srbija:

            Arhiv Jugoslavije, Beograd,

            Diplomatski Arhiv Saveznog Sekretarijat Inostranih Poslova, Beograd.

Italija:

            Archivio Centrale dello Stato, Roma,

            Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma,

            Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Marina, Roma,

            Archivio dell’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine,

            Archivio dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-      Venezia Giulia, Trieste,

            Odsek za zgodovino in etnologijo Narodne in študijske knjižnice Trst,

zasebne zapuščine.

na Češkem:

            Archív ministerstva zahraničních věci, Praha,

            Vojensko-historický archiv, Praha.

Slovenija:

            Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana,

            Arhiv SOVE, Ljubljana,

            Arhiv knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino, Ljubljana,

            Arhiv Inštituta za narodnostna vprašanja, Ljubljana,

            Pokrajinski arhiv Koper,

zasebne zapuščine.

 

IZPOPOLNJEVANJA

-1992: izpopolnjevanje angleškega jezika v Dublinu, na The Academy of English Studies Ireland,

-1993: izpopolnjevanje na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,

-1995:  izpopolnjevanje na tečaju za didaktične vodiče po bivšem koncentracijskem taborišču Rižarna v Trstu (Corso di formazione per guide didattiche alla Risiera di S. Sabba di Trieste),

-2005: izpopolnjevanje na Oddelku za zgodovino Northwestern University – Illinois, ZDA.

 

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH POSVETOV

Soorganiziral je 15 znanstvenih posvetov:

 1. Slovensko-italijanski odnosi v zadnjih sto letih / I rapporti italo-sloveni negli ultimi cento anni (Koper, 23. 9. 2002), član programskega in vodja organizacijskega odbora,
 2. Življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in poslanca v rimskem parlamentu, dr. Josipa Vilfana / La vita e l’opera del giurista, politico e parlamentare triestino dr. Josip Vilfan (Koper-Trst, 15.-17. 10. 2002), član programskega in vodja organizacijskega odbora,
 3. Pravni položaj Slovencev v Italiji, 1866-2002 / Situazione giuridica degli sloveni in Italia dal 1866 al 2002 / The legal status of the Slovenes in Italy, 1866-2002 (Koper, 8. 11. 2002), član programskega in vodja organizacijskega odbora,
 4. Slovenski istrski pesnik, pisatelj in duhovnik Alojz Kocjančič (Izola, 18. 11. 2002), član programskega in član organizacijskega odbora,
 5. Primorska od kapitulacije Italije 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954 / Il Litorale sloveno dall’armistizio italiano nel 1943 al memorandum di Londra del 1954 / Primorska from the Italian surrender in 1943 to the Memorandum of London in 1954 (Koper, 4.-5- 10. 2004), član programskega in član organizacijskega odbora,
 6. Osimo – mednarodne in lokalne razsežnosti ob 30-letnici sporazumov / Osimo – contesto internazionale e locale a 30 anni dal trattato / Osimo – International and Local Dimesions at the 30thAniversary of the Signing of the Treaty (Ljubljana-Koper, 10.-11. 11. 2005), vodja organizacijskega odbora,
 7. Vloga in interesi obveščevalnih služb v Julijski krajini v obdobju 1918-1941 / Il ruolo e gli interessi dei servizi segreti nela Venezia Giulia nel periodo 1918-1941 / The role and interests of intelligence services in Venezia Giulia in the period 1918-1941 (Koper, 29. 5. 2008), član programskega in vodja organizacijskega odbora,
 8. Moderna diktatura kot praksa in izkušnja. Novi pristopi pri raziskovanju avtoritarnih režimov v srednji in jugovzhodni Evropi 20. stoletja / La dittatura moderna come prassi ed esperienza. Nuovi approcci per lo studio dei regimi autoritari in Europa centrale e sud-orientale nel 20° secolo / Modern dictatorship as a practice and experience. New approaches in the study of authoritarian regimes in central and south-eastern Europe in the 20thcentury (Koper, 9.-10. 10. 2008), član organizacijskega odbora,
 9. ‘Tajno stoletje’ – obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju / ‘Il secolo segreto’ – servizi d’intelligence e di sicurezza e l’antiterrorismo nel secolo XX / ‘The secret century’ – intelligence, security and anti-terrorism in the 20th century (Koper, 13. in 14. 11. 2009); vodja programskega in vodja organizacijskega odbora,
 10. Južnoslovanski in ruski prostor v stiku. Od mita o slovanski vzajemnosti do jugoslovanskih vojn / Il mondo slavo-meridionale e russo in contatto. Dal mito della fratellanza slava alle guerre jugoslave / South Slavic and Russian Worlds in Contact. From the Myth of Slavic Solidarity to the Yugoslav Wars (Koper, 12.-13. 5. 2011), član programskega in član organizacijskega odbora,
 11. Reprezentacije zgodovinopisja slovensko-italijanskega obmejnega priostora v 20. stoletju / Rappresentazioni storiografiche della regine transfrontaliera italo-slovena nel XX secolo (Koper, 12.-13. 9. 2011), član programskega odbora; obenem koordinator panela na temo novih raziskav ter novih pristopov glede zgodovine nasilja po prvi in po drugi svetovni vojni,
 12. Titova Jugoslavija kot diplomatski izziv 20. stoletja / La Jugoslavia di Tito: una sfida diplomatica del 20. secolo / Tito’s Yugoslavia as a diplomatic challenge of the 20th century (Koper, 29. 11. 2012), član programskega in vodja organizacijskega odbora,
 13. Mesta med obema svetovnima vojnama (Maribor, 10.-11. 12. 2013), član programskega in član organizacijskega odbora; obenem koordinator panela o mestu Trst v obdobju 1918-1941,
 14. Vélika vojna – 100 let kasneje (Maribor, 10.-11. 12. 2014), član programskega in član organizacijskega odbora; obenem koordinator panela o razmerah na Primorskem.
 15. LETO 1945 sedem desetletij po veliki prelomnici (Maribor, 1.-2. 12. 2015), član programskega in član organizacijskega odbora.

 

Na letni konferenci italijanskega vsedržavnega društva za sodobno zgodovino (SISSCO – Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea), Cantieri di Storia V, je koordiniral panel z naslovom Il problema delle “foibe” (Trieste, 23.-25. 9. 2009).

 

V okviru projekta Il Patto di Londra del 1915 e la Venezia Giulia (Londonski pakt leta 1915 in Julijska krajina) organizira mednarodni znanstveni posvet Londonski pakt leta 1915 in Julijska krajina. Primerjava historiografij /

Il Patto di Londra del 1915 e la Venezia Giulia. Storiografie a confronto, ki se bo odvijal 25. 3. 2016, v Trstu.

 

UDELEŽBE NA POSVETIH V TUJINI

Udeležil se je več mednarodnih znanstvenih simpozijev, mdr.

-15.-17. 4. 2004 v New Yorku: Association for the Study of Nationalities, 9th Annual World Convention Harriman Institute: Columbia University, New York, referat Italian policy towards the dissolution of the former Yugoslavia.

-19. 12. 2008 na Dunaju: Workshop “Intelligence, exile, resistance. Allied secret services and their activities towards Austria 1940-1946”, Wien: Universität Wien, Fakultät für Sozialwissenschaften, Department of government, referat The SOE and OSS missions into Austria from Slovenia and north-east Italy.

-31. 3. 2009 v Moskvi: Meždunarodnaja naučnaja konferencija “Slavjanskij dialog v vosprijatii russkih i slovencev”, Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, referat Slovenskie i anglo-amerikanskie arhivy o slovensko-russkom sotrudničestve voennyh razvedok na territorii Slovenii i jugoslavsko-ital’janskoi granice, 1943-1945.

-6. 6. 2013 v Moskvi: “Pervaja mirovaja vojna i ee sled v politike i kul’ ture russkih i slovencev”, Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, referat Rossija i tajn’yj londonskij pakt 1915 g.: vzgljad’y britanskoj diplomatii.

-10. 9. 2013 v Salernu: Seminari dei Cantieri di storia (Università degli Studi di Salerno), referat La storiografia slovena sul periodo comunista.

-26. 9. 2014 v Čedadu: Convegno di studi storici “Estate-autunno 1944: la Zona Libera del Friuli Orientale”, Istituto friulano per la storia del movimento di Liberazione, Cividale del Friuli, referat Il Movimento partigiano sloveno e la “Zona libera del Friuli Orientale”.

-4. 5. 2015 v Bariju: Convegno ”Europa e Medio Oriente (1973-1993)”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, referat La Jugoslavia e il Medio Oriente negli anni Settanta.

-4. 12. 2015 v Beogradu: Convegno scientifico ”Italia e Serbia durante la prima guerra mondiale”/ “Italy and Serbia during the First World War”, Srbska akademija nauka i umetnosti – SANU, referat The Treaty of London and the Yugoslav Question.

 

OBJAVE

Objavil je 3 samostojne znanstvene monografije, eno znanstveno monografijo v soavtorstvu, 48 znanstvenih člankov oz. razprav, tri strokovne monografije v soavtorstvu, nekaj gesel za Enciklopedijo Slovenije in več strokovnih člankov.

 

AVTOR RAZSTAV

Leta 2009 je z dr. Blažem Torkarjem pripravil trojezično (v slovenščini, italijanščini in angleščini) razstavo Ivan Rudolf in padalci / Ivan Rudolf e i paracadutisti / Ivan Rudolf and parachutists ter objavil tudi trojezični katalog.

Sodeloval je tudi pri razstavi Prekomorci (Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 2013-2014).

 

AVTOR DOKUMENTARNIH FILMOV

-2014: soavtor dokumentarnega filma Ivan Rudolf, produkcija RTV Slovenija.

 

AVTOR RADIJSKIH ODDAJ

-2014: avtor cikla 8 radijskih oddaj z naslovom Trst in Primorska v vrtincu leta 1945 – vroče-hladna vojna ante litteram (RAI, RADIO Trst A).

 

UREDNIK

-9 znanstvenih monografij (nekatere kot sourednik),

-6 publikacij (nekatere kot sourednik) s povzetki referatov znanstvenih konferenc,

-2014- : urednik high impact znanstvene revije Acta Histriae,

-2014- : urednik high impact znanstvene revije Annales, Series historia et sociologia.

 

PEDADAGOŠKO DELO

V okviru zaposlitve na Univerzi na Primorskem je na Fakuleti za humanistične študije v obdobju 2005-2013 sodeloval pri izvedbi (predavanja, seminarji in vaje) naslednjih predmetov na 1., 2. in 3. stopnji:

-Zgodovina (slovansko-romanske) meje

-Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja

-Sodobna zgodovina

-Zgodovina diplomacije

-Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno

-Pregledna zgodovina neevropskih dežel

-Vojaška zgodovina: vojna in ekonomija (14.-19. stoletje)

-Zgodovina evropskih integracij

-Zgodovina manjšin

 

Na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakuleti, je v a. l. 2014-15 predaval naslednje predmete:

Evropska zgodovina 1914-1939: 1. stopnja

Evropska zgodovina po l. 1939: 1. stopnja

Evropska sodobna zgodovina (1914-1939): 2. stopnja

Evropska sodobna zgodovina (po 1939): 2. stopnja

Evropska zgodovina 20. stoletja: 2. stopnja

Balkanska sodobna zgodovina (1914-1941): 2. stopnja

Balkanska sodobna zgodovina (po 1941): 2. stopnja

 

Na Univerzi v Mariboru, Filozofski fakuleti, je v najavi za a. l. 2015-16 predviden za predavatelja pri naslednjih predmetih:

Evropska zgodovina po l. 1939: 1. stopnja

Evropska sodobna zgodovina (1914-1939): 2. stopnja

Evropska sodobna zgodovina (po 1939): 2. stopnja

Evropska zgodovina 20. stoletja: 2. stopnja

Balkanska sodobna zgodovina (1914-1941): 2. stopnja

Balkanska sodobna zgodovina (po 1941): 2. stopnja

 

PREDAVANJA V TUJINI

-2009, Benetke: Università Ca’ Foscari Venezia, predavanje L’intelligence britannica, i “padalci” e il libro di J. Earle,

-9. 3. 2010, Videm: Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie dell’Università di Udine – Istituto Friulano di Storia del Movimento di Liberazione, predavanje L’intelligence britannica e la resistenza sul confine orientale: la vicenda dei “padalci”,

-16. 4. 2010, Ferrara: Università di Ferrara, Facoltà di lettere e filosofia, Dipartimento di Studi Storici, predavanje Storia dei servizi segreti,

-26.-27. 3. 2012, Chieti: Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, predavanja Una frontiera mobile. Storia del confine tra l’Italia e la Jugoslavia (1918-1920; 1947-1954; 1975): contesto locale e internazionale,

-24. 4. 2012, Odesa: National University “I. Mechnikov”, Faculty of History, predavanje Ethnic conflicts in the northern Adriatic: the example of the Italo-Yugoslav, Slovene borderland.

-2015 Benetke: Università Ca’ Foscari Venezia, v prvem semestru a.l. 2015-16 je tu sodeloval na Oddelku za humanistične študije od 16. 11. do 21. 12. 2015 redno predaval in vodil seminarje za študente zgodovine na temo Introduzione alla Storia e alle fonti dei Servizi Segreti del XX secolo: dalla diplomazia segreta alle questioni militari e d’intelligence.

 

MENTORSTVA

Bil je mentor:

-1 študentu na doktorskem študiju, 1 pa je bil somentor,

-10 študentom pri diplomskem delu, 2 pa je bil somentor,

-7 študentom pri diplomskem delu (bolonjski študij 1. stopnje), 2 pa je bil somentor (bolonjski študij 1. stopnje).

Na Fakuleti za humanistične študije v Kopru je še zmerom mentor 3 doktorskim študentom (preden je zaključil delovanje v tem akademskem okolju so bile vse dispozicije sprejete, ki bodo svoje disertacije predvidoma zaključili v roku enega ali dveh let (naslovi doktoratov: M. Bizjak, Italijanski obrambni načrti proti Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji in gradnja utrjenega obrambnega pasu na italijanski vzhodni meji (Rateče – Reka), 1927-1941; A. Vrčon, Slovenski pogled na odpiranje Socialistične Jugoslavije k evropskim integracijam v sedemdesetih letih; U. Lampe, Deportacije iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni, 1945–1954).

 

DRUGE IZKUŠNJE

Na Oddelku za zgodovino Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije je bil odgovoren za promocijo (mdr. pri promoviranju fakultete po šolah, organizaciji posvetov, okroglih mizah, predstavitah knjig ipd.) in tutorstvo za študente zgodovine (obenem je koordiniral tutorje na celotni fakulteti). Bil je med ustanovitelji in prva 4 leta tudi v vodstu poletne šole Fakultete za humanistčine študije META Humanistka, obenem je leta 2009 koordiniral slovenski del poletne šole v Tarcentu (Čenta), na temo Peace-Pace-Mir, v soorganizaciji univerz iz Celovca, Vidma in Kopra. Študentom je nudil strokovno idr. pomoč pri njihovih pobudah, npr. pri ustanovitvi čezmejnega Društva ISHA Trst-Koper ali pa pri zasnovi in uresničitvi študentske strokovne revije Humanistične paradigme.

Soorganiziral je tudi več strokovnih ekskurzij za študente, mdr. leta 2009 (skupaj z dr. B. Klabjanom) večdnevno v Prago. Dobrih 10 let skoraj vsako leto vodi študente zgodovine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani po t. i. poteh spomina na Tržaškem; pred dvema letoma je ogled razširil na taborišče za Slovence pri Gonarsu.