Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode

 

1.

Znanstvena izhodišča

Današnji položaj humanističnih ved lahko v precejšnji meri ocenimo kot paradoksen: po eni strani so potisnjene na obrobje, po drugi strani pa se od njih terja, da podajo celovito vizijo sveta, ki jo bolj kot ne pogrešano. Za humanistično raziskovanje je tako eno kot drugo stališče lahko zavirajoče, zato ju v predlogu projekta presegamo v okviru vprašanja: kaj tvori sodobnost današnje humanistike, katero vednost in vrednosti naj zastopa, da bo sposobna odgovarjati na izzive trenutnega časa in prostora ?

Zgodovinski vidik, zaradi katerega se humanistiki pogosto očita »znanstveno regresijo« in »družbeni konzervatizem« je v predlogu pričujočega projekta vzet kot pozitivno izhodišče za tematizacijo sodobnosti, predvsem kar zadeva problem izražanje družbene in individualne svobode.

Ta usmeritev predpostavlja uveljavljanje novih interdisciplinarnih in vsebinski pristopov na polju humanističnega raziskovanja, ki upoštevajo tudi vidik pojmovnozgodovinskega učinkovanja. Ključne pojmovne opredelitve znotraj humanističnega raziskovanja ne le izhajajo iz določenega razumevanjskega konteksta in zgodovinsko-družbenih situacij marveč jih, ko se raziskovalno soočajo z njimi, tudi znova ustvarjajo. Ta vidik progresivne »zgodovinske zavesti«, ki pomeni vselej tudi osveščenost v pogledu sedanjosti in prinaša sporočilo za prihodnost, obravnavamo kot koncept komteporalnosti razumevanjega konteksta.

Metodično je bil koncept kontemporalnosti doslej razvit predvsem znotraj hermenevtične usmerjene filozofske tradicije ki je poskušala podati metodološke opredelitve za raziskovanje na področju humanističnih ved, in s tem posegla ne le zadevna raziskovalna stičišča filozofije, zgodovinopisja in literarnih ter jezikovnih znanosti , pač pa tudi splošne epistemologije prava, sociologije, pedagogike, politologije, ekonomij, skratka vsega tistega , kar v poudarjenem smislu tvori »znanosti o človek«. Povod za tako široko aplikacijo je podan neposredno v samem temporalnem učinkovanju razumevanjskega konteksta, ki teži k smiselnemu izrazu.

Z namenom, da se vnaprej izognemo slehernemu raziskovalnemu in disciplinarnemu sinkretizmu, je za celotni potek projekta predvidena skupna raziskovalna metodologija, ki jo karakterizira predvsem izdelava polja kontemporalnosti razumevanjskega konteksta in njegovega učinka na oblikovanje individualne in družbene svobode. Različne tematike so, kot je razvidno tudi iz predstavitve raziskovalnih sklopov, po pripravljalni in izvedbeni plati medsebojno povezane, kar tudi pogojuje celovito razvitje interdisciplinarnega raziskovanja na področju humanistike in njegovo družbeno aplikacijo.

 

Predstavitev problema

V dozdajšnjih analizah razumevanjenskega konteksta oziroma strukture smisla tako v hermenevtičnih kot tudi strukturalističnih in družbenokritičnih obravnavah ni bilo v zadostni meri upoštevana in obravnavana njegova neposredna povezava z izražanjem individualne in družbene svobode. Posebna naloga znotraj predlaganega projekta je, da pokaže na zgodovinsko učinkovanje, ki odpira prostor in čas naše sodobnosti s tem pa tudi možnosti svobodnega delovanja. Kolikor si na podlagi zgodovinskega izkustva ne le postavljamo vprašanja o tem, kdo smo, marveč smo še izraziteje postavljeni pred njih, kar izpričuje posebno avtoriteto zgodovinskosti, ko gre za oblikovanje humanistične vednosti. Toda po drugi strani ni mogoče prezreti svobode avtorja, tako v preteklosti kot v sedanjosti in prihodnosti. Ta se na polju lastnega izražanja srečuje z prezrtostjo in celo preziranjem, ki pogojuje njegovo kontinuiteto oziroma diskontinuiteto sprejemanja v času.

Tako se oblikuje posebna naloga humanističnega raziskovanja, ki preučuje zgodovinski in sodobni vidik dojemanja in izražanja svobode, predvsem na tistih točka, kjer je prihajali ali še prihaja do njenega omejevanje, ki je neposredno recepcijo ne samo izraza pač pa tudi svobode same. Cenzura v funkciji družbene kontrole javnega izražanja predstavlja le en vidik zastiranja in tudi zatiranja izraženega razumevanjskega konteksta v pogledu njegovega sočasnega učinkovanja. Opraviti imamo tu z bolj notranjim načinom samomejevanja smiselnega izražanja na način prihajanja do nesmisla, ki zadeva in posega na raven samega ustvarjalnega izraza ali celo pričevanja. Drugi zunanji način omejevanja in svobodnega izražanja in prirejanja razumevanjskega konteksta, pogosto tudi z namero njegovega usmerjanja in podrejanja višjim »državnim« gospodarskih interesom, je delovanje tajnih služb.

Slednji vidik nas neobhodno postavlja pred vprašanje transparentnosti javnega komuniciranja kot bistvenim vzvodom razvoja demokratične družbe, ki pa v dobi interneta in razmah informacijskih tehnologiji prevečkrat postavljena na preizkušnjo in opozarja na potrebo humanistične in družboslovne obravnave, ki bi prispevala tudi primerno zavest in osveščenost glede sodobnih razumevanjskih kontekstov individualne in družbene svobode, ki jo sicer povezujemo s krizo smisla.

 

Ključni cilji raziskav:

analizirati filozofsko, zgodovinsko, literarnozgodovinsko in družbeno-kritično razumevanje svobode v preteklosti in sedanjosti z namenom sintetične projekcije, ki domnevno regresivnost humanistične vednosti premošča v smeri progresivnosti razvijanja metod, vsebin in aplikacije;

na osnovi progresivnega interdisciplinarnega povezovanja humanističnih in družboslovnih pristopov k obravnavi razumevanja (in) svobode, naj bi se odprl pogled na prihodnost , ki zaveda vrednosti skupnega evropskega bivanja in sožitja , ki ima lahko veljavo tudi v perspektivi globalne humanosti;

ta usmeritev raziskave zahteva, da zavzamemo drugačno stališče do zgodovinske in jezikovno-kulturne opredeljenosti humanističnega vedenja in prenosa humanističnih in družboslovnih znanj v izobraževanje, kulturo in družbo nasploh. Namesto da poudarjamo »znanstveni pomanjkljivost« in »uporabni primanjkljaj« humanističnega raziskovanja, ki ga mora dopolnjevati s prenašanjem ustreznejših metodologij z drugih znanosti, smatramo, da je ravno tu priložnost ustvarjanja novih pristopov in polj humanistike;

v tem pogledu velja osrednja pozornost predloženega projekta vprašanju sporočilnosti izročila znotraj oblikovanja razumevanjskih kontekstov kot izražanju človeške in medčloveške svobode. Na vprašanje kaj zgodovinsko in aktualno pomeni svoboda, je možno odgovoriti zgolj z izražanjem svobode;

korespondiranje med konteksti razumevanja in izražanjem svobode bo obravnavano v okviru koncepta kontemporalnosti, ki vključuje izkustvo pričujočnosti (sedanjosti) naše neposredne življenjske situacije, ki ni omejeno le na naše aktualno stanje in življenjska stališča v njem, marveč sozajema tudi pretekli in prihodnji horizont, se pravi naše celotno razumevanje bivanja v svetu, ki smo mu priče.

vodja raziskovalnega projekta

prof. dr. Dean Komel

 

The Contemporality of the Uderstanding Contex and the Expression of personal and Social Freedom

Scientific background

Today’s situation of humanistic sciences could be deemed as being to a great extent paradoxical: on the one hand they are marginalized, on the other hand one often demands from them to offer a wholesome vision of the world, which is more or less missing. Both standpoints can for humanistic research be impeding, therefore within the project proposal we strive to surpass them within the question: what forms the contemporaneity of today’s humanities, which knowledge and which values should they represent in order to be able to respond to the challenges of time and space?

The historical aspect, because of which the humanities often face the accusation of being “scientifically regressive” and “socially conservative”, is within the proposed project postulated as the positive basis for the thematization of contemporaneity, especially with regard to the problem of the expression of social and individual freedom.

Such a direction presupposes the introduction of new interdisciplinary and thematic approaches in the field of humanistic research, which would take into account also the aspect of conceptual historical effectuation. Key conceptual determinations within humanistic research not only stem from certain contexts of understanding and historical-social situations, but they are also being created anew whilst being dealt with in research. We define this aspect of the progressive “historical consciousness”, which always also bears an awareness regarding the present and brings a message for the future, as the concept of the contemporality of the context of understanding.

The concept of contemporality has predominantly been methodically developed within the hermeneutically oriented philosophical tradition, which attempted to offer methodological determinants for research in the field of humanistic sciences and which thus not only touched upon the research con-junctures relative to philosophy, historiography, literary and linguistic sciences, but also upon the general questions of the epistemology of law, sociology, pedagogy, political science and economy, in short, upon everything kind of knowledge that in an emphatic sense constitutes “ the science of man”. The reason for such a broad application lies in the direct temporal effectuation of the context of understanding that in itself in-tends to be expressed in a meaningful manner.

With the purpose to prevent any kind of research and disciplinary syncretism the effectuation of the entire project is subjected to a common research methodology characterized by the elaboration of the contemporality of the context of understanding and of its influence upon the formation of individual and social freedom. As evident from the presentation of research topics the themes are in terms of preparation and realization mutually intertwined presupposing a wholesome development of interdisciplinary research in the field of the humanities and of its social application.

 

Presentation of the problem

The existing analyses of the context of understanding or of the structure of meaning within the hermeneutical as well as the structuralist and the socio-critical discourse have insufficiently considered and discussed its direct connection with the expression of individual and social freedom. Within the proposed project a special emphasis is given to the task of demonstrating the dimension of the historical effectuation that opens up the space and the time of our contemporaneity, and thereby also the possibility of the freedom of action. Insofar as on the basis of historical experience we not only pose questions about who we are, but are at the same time explicitly posed in front of them, one cannot overlook the special authority of historicity with regard to the formation of humanistic knowledge. On the other hand, however, also the freedom of the author, in the past, in the present as well as in the future, cannot be disavowed. In the field of his own expression the author often meets with disregard or even disdain that co-condition the continuity or the discontinuity of the reception of his work in the passing of time.

Thus a special task of humanistic research that investigates the historical and the contemporary aspect of the comprehension and the expression of freedom can be formulated, particularly regarding the realms where there have been or even still are instances of the restriction of freedom, which have directly influenced the reception not only of the expression, but also of the freedom itself. Censorship in the function of the social control of public expression represents only one aspect of the suppression and also oppression against the expressed context of understanding with regard to its contemporary effectuation. One must take into account also the interior way of selflimitation of the senseful expression by manner of becoming nonsense, which concerns and reaches onto the plane of the creative expression itself and even of the witnessing. The other exterior way of the restriction of free expression and of the (p)re-arranging of the context of understanding, often with the intent to direct it and to subordinate it to the higher “state” economic interests, is the activity of secret services.

This latter aspect inevitably poses the question of the transparency of public communication as one of the essential implements of development of the democratic society, which has in the age of the internet and of the expansion of information technologies been often put to the test, and which thus demonstrates the necessity of humanistic and sociological discussion that would contribute the appropriate consciousness and awareness regarding the contemporary contexts of understanding of the individual and the social freedom, which we otherwise commonly relate to as the crisis of meaning.

 

Key research objectives:

The analysis of philosophical, historical, literary-historical and socio-critical comprehension of freedom in the past and in the present with the intention of a synthetic projection that surpasses the alleged regressivity of humanistic knowledge in the direction of the progressivity of developing methods, contents and applications.

On the basis of progressive interdisciplinary interlinking of humanistic and sociological approaches towards the discussion of understanding (and) of freedom a view upon the future can be opened that bears awareness of the value of European existence and coexistence, which can also be of worth in the perspective of global humanity.

This direction of research demands taking a different stance towards historical and linguistic-cultural determination of humanistic knowledge and towards transference of humanistic and sociological expertise into education, culture and society in general. Instead of accentuating “scientific deficiency” and “application deficit” of humanistic research, which are supposed to be supplemented with the transposition of more appropriate methodologies of other sciences, we believe that precisely here lies the opportunity to create new approaches in the field of the humanities.

In this regard the main focus of the project proposal is dedicated to the question of communicational essence of tradition within the formation of contexts of understanding that are the expression of personal and interpersonal freedom. The question what freedom historically and actually means can be answered only through the expression of freedom.

This correspondence between the contexts of understanding and the expression of freedom will be discussed within the concept of contemporality, which entails also the experience of presence (the present time) of our immediate life situation that is not bound exclusively by our actual state and life stances within it, but comprises also horizons of the past and the future, that is to say, our entire understanding of existence in the world, to which we are bearing witness.

Head of the research project

Prof. Dr. Dean Komel

2.

Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS

> PODROBNO

3.

REALIZACIJA PROJEKTA  »KONTEMPORALNOST RAZUMEVANJSKEGA KONTEKSTA TER IZRAŽANJE OSEBNE IN DRUŽBENE SVOBODE IN PRAVIČNOSTI« V LETU 2017

 1. Okvirni raziskovalni cilji iz prijave projekta:

Analizirati filozofsko , zgodovinsko, literarnozgodovinsko in družbeno-kritično razumevanje svobode v preteklosti in sedanjosti z namenom sintetične projekcije, ki domnevno regresivnost humanistične vednosti premošča v smeri progresivnosti razvijanja metod, vsebin in aplikacije:

– na osnovi progresivnega interdisciplinarnega povezovanja humanističnih in družboslovnih pristopov k obravnavi razumevanja (in) svobode, naj bi se odprl pogled na prihodnost , ki zaveda vrednosti skupnega evropskega bivanja in sožitja , ki ima lahko veljavo tudi v perspektivi globalne humanosti;

– ta usmeritev raziskave zahteva, da zavzamemo drugačno stališče do zgodovinske in jezikovnokulturne opredeljenosti humanističnega vedenja in prenosa humanističnih in družboslovnih znanj v izobraževanje, kulturo in družbo nasploh. Namesto da poudarjamo »znanstveni pomanjkljivost« in »uporabni primanjkljaj« humanističnega raziskovanja, ki ga mora dopolnjevati s prenašanjem ustreznejših metodologij z drugih znanosti, smatramo, da je ravno tu priložnost ustvarjanja novih pristopov in polj humanistike;

– v tem pogledu velja osrednja pozornost predloženega projekta vprašanju sporočilnosti izročila znotraj oblikovanja razumevanjskih kontekstov kot izražanju človeške in medčloveške svobode. Na vprašanje kaj zgodovinsko in aktualno pomeni svoboda, je možno odgovoriti zgolj z izražanjem svobode;

– korespondiranje med konteksti razumevanja in izražanjem svobode bo obravnavano v okviru koncepta kontemporalnosti, ki vključuje izkustvo pričujočnosti (sedanjosti) naše neposredne življenjske situacije, ki ni omejeno le na naše aktualno stanje in življenjska stališča v njem, marveč sozajema tudi pretekli in prihodnji horizont, se pravi naše celotno razumevanje bivanja v svetu, ki smo mu priče.

V letu 2017 so bili navedeni raziskovalni cilji realizirani v polnem obsegu

 1. Realizacija programa po izvedbenih ciljih, ki so navedeni v prijavi projekta
 • Organizirane bodo dve mednarodne konference v okviru delovanja novoustnovoljenega mednarodnega Foruma za humanistiko “Svoboda in pravičnost – izziv demokracije in humanistike” http://www.for-hum.com

Realizirano v polnem obsegu za leto 2017. Priprava  Konference Razpotja in stičišča sveta, 100 let po veliki vojni, Villa Vigoni 6. – 9. september 2018.

 • Znanstvena posveta “Kontemporalnost razumevanjega konteksta” bosta prispevala k strokovno in znanstveno poglobljeni izvedbi projekta s tem, da bosta omogočila strnjen pregled doseženih rezultatov in podrobno diskusijo o metodičnih in vsebinskih vidikih obravnavanih tematik.

Realizirano  za prvo leto projekta v okviru sodelovanja pri pripravi konference ob stoletnici oktobrske revolucije Prelomni dogodki leta 1917. https://zimk.zrc-sazu.si/sites/default/files/zlozenka_prelomni1917_tisk.pdf Ob zaključku prvi polovice izvajanja projekt se pripravlja še en posvet

 • Redno skozi vsa tri leta bodo potekale tematske diskusijske “Sedanjost za prihodnost” z namenom posredovanja humanističnih spoznanj širši zainteresirani javnosti. Inštitut Nove revije kot nosilec projekta beleži s tovrstnimi razpravami, ki so video posnete in predstavljene na spletni strani Inštituta gledanost, ki presega običajne domete predstavljanja znanstveno raziskovalnega dela ciljni javnosti http://institut-nr.si/sedanjost-za-prihodnost

Realizirano v polnem obsegu za leto 2017, glej bibliografijo in opis dejavnosti.

 • Študentske delavnice so v okviru projekta organizirane z namenom neposrednega prenosa raziskovalnega raziskovalnih dela v okviru neposredne diskusije s študentkami in študenti. Pri tem bodo dejavno vključeni mladi raziskovalci, ki sodelujejo v okviru raziskovalnega projekta in opravljajo doktorski študij na različnih fakultetah, podoktorski raziskovalci , ki so vključeni v projekt kot izvajalci in kot zunanji sodelavci. Poudarili bi tudi, da osem raziskovalcev in raziskovalk v okviru projektne skupine delujejo tudi kot visokošolskih učitelji na dveh univerzah, v Ljubljani in Mariboru.

V 2017 realizirano v okviru pedagoških in mentorskih  dejavnost članov 2017, ter v okviru prireditev INR (glej bibliografijo in opis dejavnosti);stekle so priprave na posebno delavnica zaključku prve polovice izvajanja projekta.

Realizirano v polnem obsegu za leto 2017. Objave v Annales, Phainomena, bibliografija

 • Načrtovane so tudi izdaje dveh zbornikov in dveh monografskih publikacij v okviru knjižne zbirke “Foruma za humanistiko”. Vodja in člani raziskovalne skupine bodo sodelovali s prispevki v zbornikih drugih mednarodnih konferencah in v mednarodnih revija in monografskih izdajah.

Realizirano v polnem obsegu za leto 2017: priprave zbornika ForHuma, ki bo izšel v prvi polovici 2018 pri založni Lan. Izid zbornika Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji ter dvojne tematske številke revija, Phainomena One Hundred Pro Cent, 2017, glej bibliografijo.

– Redno se organizirajo tudi sestanki projektne skupine z namenom sprotnega preverjanja poteka in izvedbe projekta in njenega nadaljnjega organiziranja po zadanih nalogah, po možnosti tudi ob prisotnosti zunanjih ekspertov.

Realizirano v teku 2017 in januarja 2018.

 • Spletna stran projekta bo vzpostavljena samostojno in kot podstran Inštituta z namenom večje dostopnosti do javnosti. Newsletter in PR aktivnosti bodo namenjene tekoči predstavitvi aktivnosti na projektu.

Realizirano v polnem obsegu za leto 2017. Vzpostavljena posebna spletna  stran, Newsletter bi  namesto običajnega elektronskega obveščanja po potrebi uvedli po prvi polovici izvajanja projekta; deluje pa že obveščanje zunanjih sodelavcev in sodelavk pri izvajanju programa v mednarodnem okviru FORhUma ter v okviru revije Phainomena Neswletter of Phenomenology z okoli 4000 naročniki, vzpostavljeno so tudi ustrezne promocijske dejavnosti preko spleta in medijev (podatki na spletni strani INR)

 

 1. Opis realizacije ciljev:

 

 1. Seznam izbranih objavljenih znanstvenih in strokovnih člankov ter drugi dejavnosti v okviru izvajanja projekta je podan posebej.

 

 1. Inštitut INR je v poteku izvajanja projekta kot soorganizator sodeloval pri pripravi  znanstvene konference ob stoletnici oktobrske revolucije Prelomni dogodki leta 1917, Maribor, 5.-7. 12 2017Na njej so sodelovali člani iz projektne skupine z  INR in Univerze v Mariboru. Glej bibliografijo.

 

 1. Trije člani programske skupine so sodelovali na znanstvenem posvetu Ruska revolucija – sto let pozneje, Ruski center , 19. oktober 2017. /bibliopgragiaj/

 

 1. Izdana je bil Posebna številka revije Phainomena stoletnici oktobrske revolucije.Petnajst gostujočih avtorjev v okviru mednarodnega sodelovanja. Glej bibliografijo

 

 1. V okviru mednarodanega sodelovanja so bila organiziran tudi tri  gostujoča predavanja:

 

ŚWIEŻYŃSKI, Adam,. An Uninvited Guest : humanities in Poland after 1990 = Nepovabljeni gost : humanistika na Poljskem po letu 1990 : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 9. 5. 2017https://www.youtube.com/watch?v=6MABouSgaKY&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 65847906]

KALOGERAKOS, Ioannis G., KThe legacy of ancient Greek thought : Aristotle on the goals of education diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 31. 5. 2017https://www.youtube.com/watch?v=1FIQc0NfB4U.

BRAGA, Joaquim, KOMEL, Dean. Meaning and sensibility in artʼs cultural individuation : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 14. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 65848930]

 

Član projektne skupine Damjan Kukovec predava na Univerzi Middlesex (https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/People/MaxWeberFellows/Fellows-2016-2017/KUKOVEC-Damjan)

 

 1. Izdan je bil strokovni zbornik Spoprijem z razmerami in razmerami v Sloveniji. Glej 7. 3 Predstavitev:Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 30. 21.017https://www.youtube.com/watch?v=qBuLfOq1e7c&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 65847394]  KOMEL, Dean, ADAM, Frane, GRDINA, Igor, Kako uvajati kulturo kritičnega diskurza in odprte komunikacije? : oddaja Ars Humana, Radio Slovenija, 12. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 35470429]

 

 1. V drugi polovici leta 2017 je bil pripravljen za objavo zbornikaFreiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften/Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities,  M. M.-Zalaznik in D. Komel, Peter Lang Verlag, Bern 2018.

 

 1. Izstočasno so stekle priprave na konferenco ForHum  v sklopu prireditevSvobode in pravičnost kot izziv Demokracije”  s temo “Europe at the Crossroads of Contemporary World” 100 Years after the Great War, ki bo poteka letos septembra v VIlli Vigoni.http://www.for-hum.com/events/upcoming/

 

 1. Članica projektne skupine Tina Bilban jev sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Srednja vzgojiteljsko šolo Ljubljana organizirala konferenco z naslovom »S knjigami in filmi do znanosti in etike: boljše poznavanje staranja za vse generacije«, 23. 10. 2017, Ljubljana Central mizohttp://institut-nr.si/s-knjigami-in-filmi-do-znanosti-in-etike-boljse-poznavanje-staranja-za-vse-generacije/ glej bibliografijo

 

 

 1. INR je organiziral strokovno srečanje Uporabnost znanstvenih dosežkov 12. oktober 2017 Ljubljana. KOMEL, Dean, ADAM, Frane, BILBAN, Tina, BREJC, Miha, MAVER, Aleš, NEŽMAH, Bernard. Vloga humanističnega in družboslovnega raziskovanja v razvoju družbe in države : razpravo v okviru konference SI-ID 513671810]

 

 1. Glede prenosa znanja v pedagoške procese, velja upoštevati predavateljsko in mentorsko delo  vodje in članov raziskovalne skupine na visokošolskih ustanovah doma in v tujini. Glede organiziranja delavnic za študente, je bilo to prilagojeni rednemu študijskemu procesu (Komel, Erzetič , ur.). Fenomenološki seminar Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost i znanost, , 2017, št. 1/2, str. 133-135.) [COBISS.SI-ID513669762] deloma pa povezano s prireditvami INR zgoraj (gostujoča predavanja). Član projektne skupine A. Božič je s prispevkom sodeloval na  International Summer School in Philosophy and Education “Difficult Memory, Forgiving and Forgetting: Education toward Hospitality, Acknowledging, and Respecting 15. -19. May 2017 ,Kraków,

 

 1. Upravljanje: organizacija,  raziskovanja, obveščanje, promocija, organizacija okroglih miz, posveta in mednarodne konference, mednarodno sodelovanje: Zalaznik, Stopar, Horvat, Darovec, Friš, Komel, Miladinović/Zalaznik.

 

OPIS RAZISKOVALNIH CILJEV

Realizacija programa po izvedbenih ciljih, ki so navedeni v prijavi projekta

Za drugo rubriko

CILJI OBRAVNAV PO RAZISKOVALNIH SKLOPIH

Filozofski okvir:

 1. Razumevanje in sporazumevanje/komunikacija;

Božič 2017

Komel 2017

 1. Kontemporalnost razumevanjskega konteksta: relacije do pričevanja, izpričevanja, prepričanja, prepričevanja;

Erzetič 2017

 1. Kontemporalnost in kontemplacija – kulturna in znanstvena stičišča.

Komel 2017

 1. Literarno-zgodovinski okvir:
 2. Literatura v odnosu do zgodovinskega razumevanjskega konteksta:
 3. Avtor in avtoriteta zgodovine: Preganjani, zapostavljeni, izločeni, pozabljeni in neodkriti avtorji ter pričevalci.

 

III. Zgodovinopisni in družbeno-teoretski okvir:

 1. Zgodovinska deskripcija in interpretacija virov;
 2. Družbena razmerja in pravice ter svoboščine posameznika skozi čas;

Darovec 2017

 1. Zgodovina v ospredju; politični in družbeni sistemi ter razumevanje svoboščin in pravic;

Friš 2017

Maver 2017

Komel 2017

Nežmah 2017

Tonkli Komel 2017

 1. Družbena in politična ozadja: cenzura, disidentstvo, tajne službe;

Bajc 2017

 1. Hierarhijskost družbe in družbene pravičnosti.

Kukovec 2017, Komel/Zalaznik 2017, Tonkli/ Komel 2017

 1. Svoboda in pravičnost v družbeno kritični in humanistični perspektivi

Okvirna polja humanistične diskusije o progresivnem razumevanju izražanju svobode danes: Družbeno ekonomska kriza in kriznost humanosti; Svoboda posameznika – družbena svoboda; Svoboda in družbena enakopravnost; Medijska svoboda med politiko in kapitalom, zamegljena svoboda v demokraciji; Civilna družba in svoboda govora; Politična odgovornost v razmerju do svobode in pravičnosti; Svoboda in spoštovanje človekovih pravic; Avtonomija ustvarjanja, raziskovanja in izobraževanja: Vrednote humanosti in razvoj znanosti; Vrednote humanosti in njihov pomen v informacijsko komunikacijski družbi: Svoboda sporazumevanja in sobivanja, interkulturnosti in perspektive humane družbe

Komel Zalaznik 2017

Maver 2017

Erzetič 2017

Komel 2017

 1. Upravljanje: organizacija,  raziskovanja, obveščanje, promocija, organizacija okroglih miz, posveta in mednarodne konference

> Časovni razpored po delovnih sklopih

> Timetable for the work packages

4.

RAZISKOVALNI PROJEKT »KONTEMPORALNOST RAZUMEVANSKEGA KONTEKSTA TER IZRAŽANJE OSEBNE IN DRUŽBENE SVOBODE« BIBLIOGRAFIJA 2017

BAJC, Gorazd. Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia : il Memorandum di Londra 1915 : questioni storiografiche e dettagli terminologici. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 4, str. 825-850, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-4_BAJC_1.pdf, doi: 10.19233/AH.2017.37. [COBISS.SI-ID 1533061], znanstveni članek.

BAJC, Gorazd. Quel ˝peccato originale˝ della diplomazia segreta : il Memorandum di Londra 1915 e i britannici. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 4, str. 993-1014, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-4_BAJC_2.pdf. [COBISS.SI-ID 1533317], znanstveni članek.

BAJC, Gorazd, LAMPE, Urška. Kritična analiza uporabe anglo-ameriških dokumentov glede nasilja ob koncu druge svetovne vojne v Julijski krajini. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2017, letn. 17, št. 1, str. 247-288. [COBISS.SI-ID 1520773], znanstveni članek.

BILBAN, Tina, JAMNIK, Tilka. Skozi knjige k pogovoru o starosti. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, ISSN 0351-5141, 2017, letn. 44, št. 98, str. 32-44. [COBISS.SI-ID 13827614], znanstveni članek.

BILBAN, Tina. Perception and reception of nonfiction for children and youth in Slovenia. Book bird : a journal of international children’s literature, ISSN 0006-7377. [Print ed.], 2017, vol. 55, issue 3, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 513677442], znanstveni članek.

BOŽIČ, Andrej. The other in dialogue : between hermeneutic experience and responsive rationality. Phainomena, letn. 26, št. 100/101, str. 155-178. [COBISS.SI-ID 513622402] znanstveni članek

BOŽIČ, Andrej. Spoprijem z neoprijemljivim!?. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2017, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 513670530], strokovni članek.

DAROVEC, Darko, ERGAVER, Angelika, OMAN, Žiga. The language of vengeance : a glossary of enmity and peace. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 2, str. 391-432, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/11/AH_25-2017-2_DAROVEC.pdf, doi: 10.19233/AH.2017.20. [COBISS.SI-ID 1508997], znanstveni članek.

DAROVEC, Darko. Faciamus vindictam : maščevalni umor in oprostilna sodba v Landarju leta 1401 med obredom maščevanja ter akuzatornim in inkvizitornim sodnim procesom. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn. 25, št. 3, str. 653-700, ilustr., doi: DOI 10.19233/AH.2017.31 , znanstveni članek.

ERZETIČ, Manca. Testimony of being human. V: MOVRIN, David (ur.). European humanism and its challenges : Ljubljana, September 8 – 9, 2017. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 21-22, portret. [COBISS.SI-ID 65429090], znanstveni članek..

ERZETIČ, Manca. Pričevanje o zgodovinski situaciji 20. stoletja – Boris Pahor. V: KLEINDIENST, Katja (ur.). O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji. Ljubljana: Slovenska matica. 2017, str. 81-97. [COBISS.SI-ID 513676674],  prispevek z znanstvenega posveta.

ERZETIČ, Manca. Spominska plošča slovenskemu jeziku. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2017, str. 45-52. [COBISS.SI-ID 513670274],  strokovni prispevek

ERZETIČ, Manca. Ruska revolucija skozi prizmo Kosovelove poezije : vabljeno predavanje v okviru znanstvenega simpozija Ruska revolucija – sto let pozneje, Ruski center znanosti in kulture, 19. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 513668482]

FRIŠ, Darko. JENUŠ, Gregor, Specialna vojna : prispevek o ukrepih jugoslovanskih organov za notranje zadeve pri nadzoru državne meje in v boju proti ˝zunanjim˝ in ˝notranjim sovražnikom˝. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 777-792, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_JENUŠ.pdf, doi: DOI 10.19233/ASHS.2017.55. [COBISS.SI-ID 1516421

FRIŠ, Darko, HAZEMALI, David Slovenski glas in Branko Pistivšek pod nadzorom službe državne varnosti. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 807-822, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_FRIŠ.pdf, doi: DOI 10.19233/ASHS.2017.57. [COBISS.SI-ID 1516677],

FRIŠ, Darko. ŠELA, Ana, Nova revija v primežu Službe državne varnosti. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 807-836, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_ŠELA.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.58. [COBISS.SI-ID 1516933

FRIŠ, Darko, KIRBIŠ, Andrej, FLERE, Sergej, TAVČAR KRAJNC, Marina, CUPAR, Tina. Predictors of conventional, protest, and civic participation among Slovenian youth : a test of the civic voluntarism model. International journal of sociology, ISSN 0020-7659, 2017, vol. 47, iss. 3, str. 182-207, doi: 10.1080/00207659.2017.1335518. [COBISS.SI-ID 23377672

KOMEL, Dean. Kontemporalität als Fragehorizont der Philosophie. V: ANGELOVA, Paula (ur.), ANDREEV, Jassen (ur.), LENSKY, Emil (ur.). Das interpretative Universum : Dimitri Ginev zum 60. Geburtstag. Würzburg: Königshausen & Neumann. 2017, str. 471-483. [COBISS.SI-ID 65056354]

KOMEL, Dean. K slovensko-nemškim filozofskim odnosom. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), SAMIDE, Irena (ur.), ŽIGON, Tanja (ur.). “Und die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt” : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinović Zalaznik, (Zbirka Slovenske germanistične študije, 14). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 181-196. [COBISS.SI-ID 64923234],  Znanstveni sestavek v zborniku.

KOMEL, Dean. Heidegger i filozofska kasnost. V: ŠADIĆ, Rusmir (ur.), PEŠIĆ, Boško (ur.). Heideggerov kraj. Tuzla: Centar za kulturu i edukaciju “Logos”; Zagreb: Hrvatsko društvo “Karl Jaspers”. 2017, str. 44-56. [COBISS.SI-ID 65808738] , znanstveni sestavek v zborniku.

KOMEL, Dean. Ernst Jünger in zgodovinska postava. V: JÜNGER, Ernst. Na zidu časa, (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160, zv. 64). Ljubljana: Slovenska matica. 2017, str. 259-270. [COBISS.SI-ID 64467554] strokovni članek

KOMEL, Dean. Poddržavnost. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2017, str. 29-39. [COBISS.SI-ID 65917026] , strokovni članek.

KOMEL, Dean (intervjuvanec), ADAM, Frane (intervjuvanec), GRDINA, Igor (intervjuvanec), Kako uvajati kulturo kritičnega diskurza in odprte komunikacije? : oddaja Ars Humana, Radio Slovenija, 12. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 35470429]

KOMEL, Dean. Ruska revolucija med zgodovino, ideologijo in filozofijo : vabljeno predavanje v okviru znanstvenega simpozija Ruska revolucija – sto let pozneje, Ruski center znanosti in kulture, 19. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 513667970]

KOMEL, Dean. Veliki oktober in veseli december : o nekaterih vprašanjih pojmovanja oktobrske revolucije in revolucije nasploh : vabljeno predavanje v okviru mednarodnega znanstvenega simpozija Prelomni dogodki leta 1917, Maribor, 5.-7. december 2017, Amfiteater, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 513667458]

KOMEL, Dean (urednik), ZALAZNIK, Tomaž (urednik). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-7014-03-7. [COBISS.SI-ID 292610304]

KOMEL, Dean. Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji : uvodni nagovor diskusije v okviru Inštituta Nove revije, Ljubljana, 30. 11. 2017https://www.youtube.com/watch?v=qBuLfOq1e7c&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 65847394]

KOMEL, Dean, ADAM, Frane, BILBAN, Tina, BREJC, Miha, MAVER, Aleš, NEŽMAH, Bernard. Vloga humanističnega in družboslovnega raziskovanja v razvoju družbe in države : razpravo v okviru konference COBISS.SI-ID 513671810]

KALOGERAKOS, Ioannis G., KOMEL, Dean. The legacy of ancient Greek thought : Aristotle on the goals of education = Izročilo antične grške misl : Aristotel o ciljih izobrazbe : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Center Hotel, Ljubljana, 31. 5. 2017https://www.youtube.com/watch?v=1FIQc0NfB4U. [COBISS.SI-ID 65848674]

BRAGA, Joaquim, KOMEL, Dean. Meaning and sensibility in artʼs cultural individuation : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Center Hotel, Ljubljana, 14. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 65848930]

ŚWIEŻYŃSKI, Adam, KOMEL, Dean. An Uninvited Guest : humanities in Poland after 1990 = Nepovabljeni gost : humanistika na Poljskem po letu 1990 : diskusija v okviru Inštituta Nove revije, Center Hotel, Ljubljana, 9. 5. 2017https://www.youtube.com/watch?v=6MABouSgaKY&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 65847906]

KOMEL, Dean. Zašto Vanja Sutlić?. Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost i znanost, ISSN 1332-9146, 2017, [br.] 1/2, str. 120-123. [COBISS.SI-ID 513670018]

KOMEL, Dean, KOŠAR, Aleš (urednik). Dean Komel: Protokol seminara “Povijesno mišljenje”. Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost i znanost, ISSN 1332-9146, 2017, št. 1/2, str. 120-123. [COBISS.SI-ID513669250]

KOMEL, Dean, KOŠAR, Aleš (urednik). Dean Komel: Protokol seminara “Povijesni sklop”. Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost i znanost, ISSN 1332-9146, 2017, št. 1/2, str. 128-132. [COBISS.SI-ID513669506]

KUKOVEC, Damijan. Antitrust and Inequality – Time for a Paradigm Change, Antirust Chronicle October 2017, str. 51-57 https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2017/10/AC_October.pdfm kratki znanstveni članek

LAMPE, Urška. “Revolucija v polnem pomenu besede!” : izsledki jugoslovanske preiskave deportacij iz Julijske krajine po koncu druge svetovne vojne. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2017, letn 25, št. 3, str. 767-784. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-3_LAMPE.pdf, doi: 10.19233/AH.201735. [COBISS.SI-ID 1540061380] , znanstveni članek

MAVER, Aleš, RAVNIKAR, Tone. Zastrta znamenja : Vprašanj desidentstva Katoliške cerkve v Sloveniji v obdobju ˝vzhodne politike˝ in revija Znamenje. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 793-806. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_MAVER.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.56. [COBISS.SI-ID 1517189 ]

MAVER, Aleš. Čudna igra starih in novih socialdemokratov. Socialna demokracija v srednji in vzhodni Evropi po letu 1998. V: HUMAR, Marjeta (ur.), PODBREŽNIK, Igor (ur.). France Tomšič in njegov čas : zbornik prispevkov s simpozija, ki je bil 30. septembra 2016 v Šmarci pri Kamniku. Kamnik: Društvo Demos na Kamniškem. 2017, str. 21-31. [COBISS.SI-ID 6864025] objavljeno predavanje na znanstvenem posvetu.

MAVER, Aleš. KLEMENČIČ, Matjaž, Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 124). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-286-116-2, doi: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]

MAVER, Aleš. Nujnost vrnitve politične in družbene alternative. V: KOMEL, Dean (ur.), ZALAZNIK, Tomaž (ur.). Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. 2017, str. 139-141. [COBISS.SI-ID 513671298], strokovni prispevek

POTOČNIK, Dragan. Sodobne učne metode pri pouku zgodovine. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 4, str. 837-850, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/ASHS_27-2017-4_POTOČNIK.pdf, doi: DOI 10.19233/ASHS.2017.59. [COBISS.SI-ID 1517445], znanstveni članek,

POTOČNIK, Dragan. Mariborski župan Viktor Grčar (1921-1924). Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2017, letn. 17, št. 3, str. 961-988, ilustr. [COBISS.SI-ID 1525381], znanstveni članek.

NEŽMAH, Bernard. Revolucija in sovjetski fašizem : vabljeno predavanje v okviru znanstvenega simpozija Ruska revolucija – sto let pozneje, Ruski center znanosti in kulture, 19. oktober 2017. [COBISS.SI-ID 513668226]

NEŽMAH, Bernard. Ruska revolucija kot mit in realnost : vabljeno predavanje v okviru mednarodnega znanstvenega simpozija Prelomni dogodki leta 1917, Maribor, 5.-7. december 2017, Amfiteater, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 513667714]

TONKLI KOMEL, Andrina (ur.): One Hundred Per Cent, Journal Phainomena XXVI/102-10, 2017 http://phainomena.com/wp-content/uploads/2017/12/Phainomena-102-103-E-VERZIJA.pdf

***

(KOT ZUNANJA SODELAVKA PRI PROJEKTU)

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Die Reporterin Alice Schalek an der Adria. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2016, [Letn.] 49, [št.] 1/2, str. 127-138, doi: 10.4312/an.49.1-2.127-138. [COBISS.SI-ID 62765666], znanstveni članek.

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Johann von Maasburg (1847-1923) : handschriftliche Aufzeichnungen eines Generalmajors i. R. zur Literatur und zum Krieg 1914-1918. V: TISCHLER-HOFER, Ulrike (ur.), KASER, Karl (ur.). Provincial turn : Verhältnis zwischen Staat und Provinz im südöstlichen Europa vom letzten Drittel des 17. bis ins 21. Jahrhundert, (Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, ISSN 1867-013X, Bd. 8). Frankfurt am Main: P. Lang. 2017, str. 189-208, 251. [COBISS.SI-ID 63857762] sestavek v znanstvenem zborniku.

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. “— Der Friede droht sich unabsehbar auszudehnen” : Bertha von Suttners Weg einer Pazifistin. V: LUGHOFER, Johann Georg (ur.), TVRDÍK, Milan (ur.), KOUNTOUROYANIS, Konstantin (ur.). Suttner im KonText : interdisziplinäre Beiträge zu Werk und Leben der Friedensnobelpreisträgerin, (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, ISSN 0179-4027, Bd. 349). Heidelberg: Universitätsverlag Winter. cop. 2017, str. 195-213, 225. [COBISS.SI-ID 64669282], sestavek v znanstvenem zborniku

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Der historische Bezug der Familie Maschek von Maasburg zu Slowenien : Vortrag am Institut für Österreichkunde Wien, 14. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 65966178]. Vabljeno predavanje.

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Vpliv oktobrske revolucije na družino c. in kr. generalmajorja v pokoju Johanna von Maasburga iz Vipave : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1917, Filozofska fakulteta Maribor, 5.-7. december 2017. [COBISS.SI-ID 65965666].

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Igor Šentjurc, ein begnadeter Fabulierer. Spiegelungen : Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, ISSN 1862-4995, 2017, jg. 12(66), h. 1, str. 251-256, portr. [COBISS.SI-ID 64871266] , kratki znanstveni članek.

MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Igor Šentjurc na Slovenskem. Odsevanja : revija za leposlovje in kulturo, ISSN 0351-3661, jesen-zima 2017, št. 103/104, str. 46-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 65161058] kratki znanstveni članek-

 

V bibliografiji niso zajeti visokošolske predavateljske dejavnosti, mentorstva pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah ter članstva v uredniških odborih in svetih.

5.

Inštitut Nove revije — zavod za humanistiko objavlja na spletnih straneh vse dejavnosti v okviru raziskovalnega in infrastrukturnega programa, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.