Evropa, svet in humanost v 21. stoletju:

fenomenološke perspektive, Četrta srednje- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca

16.–18. 11. 2006, City Hotel, Ljubljana

Organizacija konference:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko, Fenomenološko društvo v Ljubljani

Nastopajoči na konferenci:

Klaus Held, Peter Trawny, Dimitri Ginev, Vakhtang Kebuladze, Madalina Diaconu, Valentin Kalan, Linda Fischer, Franci Zore, Željko Pavić, Janko M. Lozar, Yvanka B. Raynova, Rainer Thurnher, Jesus Adrian, Tatiana Shchyttsova, Branko Klun, Izar Lunaček, Mirko Wischke, Dean Komel, Karel Novotny

PROGRAMSKI TEKST:

Na  posvetu so v ospredje stopili predvsem filozofski in humanistični vidiki obravnave konstitutivnega smisla »Evrope«, ki je prepoznaven tako po svojem zgodovinskim učinkovanju kot po načinu vzpostavljena temeljnih kategorij družbenosti. Fenomenologija je v svojem razvoju skozi prejšnje stoletje že uveljavila različne pristope k obravnavi Evrope, ki pa jih mora na novo definirati v globalni situaciji 21. stoletja. V zvezi s tem velja posebna pozornost namenjena razmerju med znanostjo in življenjskim svetom, ki je postal aktualen v zvezi s prehodom v družbo znanja. Ključno je vprašanje: kaj danes jamči enotnost življenjskega sveta, kako je mogoče srečevanje kultur kot življenjskosvetnih podlag, da jih globalni razvoj ne bo izbrisal. V obeh primerih se, kot so razgrnili prispevki na konferenci, soočamo s spremembo razumevanja humanosti.

PROGRAM:

Klaus Held (Wuppertal): Zur phänomenologischen Rehabilitierung des Ethos (O fenomenološki rehabilitaciji etosa)

Tine Hribar (Ljubljana): Svetovni etos in evropska civilna religija(The World Ethos and the European Civil Religion)

Damir Barbarić (Zagreb): Der europäische Nihilismus. Mit Rücksicht auf das Krisiswerk Husserls (Evropski nihilizem glede na Husserlovo ‘Krizo’)

Linda Fischer (Budapest): EuropeWorld and HumanityRereading Husserls 

Philosophy and the Crisis of European Humanity

(Evropasvet in humanostvnovično branje Husserlove »Filozofije in krize evropske človeškosti«)

Vakhtang Kebuladze (Kiev): Europa als Ziel oder Europa als Antwort (Evropa kot cilj ali Evropa kot odgovor)

Mădălina Diaconu (Vienna/Bucharest): Die Grammatik der europäischen Seinsgeschichte. Gedanken zum Denken des rumänischen Philosophen Constantion Noica (Gramatika evropske bitne zgodovine. Premišljenja o misli romunskega filozofa Constantia Noice)

Peter Trawny (Wuppertal): Das Gute Leben. Sokratischer Humanismus (Dobro življenje. Sokratski humanizem)

Franci Zore (Ljubljana): Origins and Power of Music in the Ancient and Modern World

(Izvori in moč glasbe v antičnem in sodobnem svetu)

Valetnin Kalan (Ljubljana): Die Politische der “diaita und die Räumlichkeit des Daseins und der Lebensweise (Politične razseežnosti »diaita« kot prostorskosti in načina življenja)

Željko Pavić (Zagreb): Das Absterben des Europas aus dem Geist der Wahrheit (Odmiranje Evrope iz duha resnice)

Janko M. Lozar (Ljubljana): Ontological Dimension of Mechanical Activity (Ontološke razsežnosti mahinalne dejavnosti)

Yvanka B. Raynova (Vienna/Sofia): Verantwortung für die Menschheit im 21. Jahrhundert

(Odgovornost za človeškost v 21. stoletju)

Rainer Thurnher (Innsbruck): Domestizierte, latente und eruptive Gewalt im aktuellen Kontext (Aktualno domesticirano, latentno in eruptivno nasilje)

Rok Svetlič (Ljubljana): Der Gottestod und die zeitgenössische politische Philosophie

(Smrt boga in sodobna politična filozofija)

Jesús Adrián (Barcelona): Das Phänomen der “Glokalisierung: Globalisierung und Identität in der vernetzten Gesellschaft (Fenomen »glokalizacije«: globalizacija in identiteta omrežene družbe)

Tatiana Shchyttsova (Minsk): Sein zur Geburt: ein Beitrag zur endlichen Theorie der Unendlichkeit in der postmetaphysischen Zeit (Biti k rojstvu: prispevek h končni teoriji neskončnosti v postmetafizičnem času)

Branko Klun (Ljubljana): Sinn und Unendlichkeit. Eine phänomenologische Herausforderung

(Smisel in neskončnost. Fenomenološki izziv)

Izar Lunaček (Ljubljana): Carnival Today (Karneval danes)

Mario Ruggenini (Venice): Wahrheit, Identitaet, Differenz (Resnica, Identiteta, diferenca)

Dimitri Ginev (Sofia): Cognitive Existentialism and Phenomenology of Science’s Theoretical Objects (Kognitivni eksistencializem in fenomenologija teoretskih objektov znanosti)