Aktivnosti

POGLAVITNE AKTIVNOSTI

> Povezovanje raziskovalne in založniške dejavnosti na področju humanistike.

> Raziskovalno sodelovanje med humanističnimi inštitucijami v slovenskem in mednarodnem prostoru.

> Promocija humanistike ter naravne in kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem okolju.

> Prirejanje znanstvenih in strokovnih posvetov o razumevanju smisla humanosti danes ter o položaju in vlogi humanističnih ved.

> Interdisciplinarne in specialne raziskave na področjih zgodovinopisja, filozofije, religiologije, antropologije, etnologije, umetnostne zgodovine, estetike, slovenistike, literarne zgodovine, leksikografije, teorije in kritike ter humanističnih vidikov teorije znanosti, prava, sociologije, politologije, etike, okolja, zgodovine in teorije medijev, arhitekture, kognitivnih znanosti, ekologije.

> Znanstvena in strokovna priprava izdaj temeljnih humanističnih del.

> Vključevanje diplomantov humanistike v raziskovalno in strokovno delo.

> Aplikacija humanističnih znanj v visokošolske izobraževalne procese in gospodarstvo.

 

Ciljne projekcije raziskav

1.

Razviti interdiciplinarno raziskovanje na področju humanistike, ki vključuje:

a) oceno sistemskega stanja humanistike v slovenskem in mednarodnem okviru,

b)  razvitje ključnih perspektiv humanistike upoštevajoč možnosti razvoja Slovenije v naslednjem desetletju,

c) okrepiti promocijo humanistike v slovenskem in mednarodnem okviru;

2.

Izdelati nove metodološke pristope na področju humanistike izhajajoč iz načel interdisciplinarnosti, medinstitucionalnosti in aplikativnosti. Ti novi metodološki pristopi so potrebni zaradi kompleksnosti obravnavanih tem, ki imajo za cilj:

a) podati temeljne raziskave na področju filozofije, posebej kar zadeva premislek razmerja med zgodovino in sodobnostjo, kulturo in znanostjo, politiko in etiko in so zajemajoči horizont humanizacije;

b) v tem pogledu je nadaljnji cilj  raziskav določitev komplementarnosti slovenskega kulturnega in nacionalnega razvoja ter evropskega zgodovinskega horizonta;

c) ker evropski zgodovinski horizont nosi teleologija življenjskih smotrov, ga je možno proučevati  v povezavah njegovih ključnih toposov, ki zadevajo: filozofijo, zgodovino, znanost, kulturo, umetnost,  literaturo, religijo, politiko, ideologijo, socialnost.

3.

Specialni raziskovalni cilji:

a) filozofska refleksija razmerja med humanistiko in smislom sodobne humanosti;

b) določitev  ključnih kriterijev vrednotenja umetnosti;

c) raziskave slovenske zgodovine s posebnim ozirom na vplive ideologij;

d) literarnoteoretska opredelitev statusa starejše in novejše slovenske književnosti v evropskem literarnem kontekstu;

e) obravnava kulturne ustvarjalnosti v medijih ter sprejemanje kulture in humanistike v multikulturni družbi.

4.

Aplikativni cilj programa je prenos znanj in dobrih praks v gospodarstvo ter mednarodne razvojne projekte (npr. gospodarski pomen kulturne dediščine),  izdaja vrste avtorskih in prevodnih publikacij ter organiziranje domačih in mednarodnih simpozijev, ki bodo namenjeni obravnavi programskih tematik. Ker sta dve doslej organizirani mednarodni konferenci na temo »Evropa svet in humanost v 21. st.« naleteli na široko odmevnost v strokovni in drugi javnosti načrtujemo v naslednjem obdobju še več tovrstnih konferenc o etičnih in kulturnih vprašanjih humanosti v dobi globalizacije.