Kriza svobode

mednarodna konferenca

11. 11. 2010, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 16. 11. – 17. 11. 2010, Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana

Organizacija konference:

Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko

Nastopajoči na konferenci:

Dean Komel, Žarko Paić, Bernard Brščič, Branko Senegačnik, Peter Trawny, Rok Svetlič, Gorazd Bajc, Andrina Tonkli Komel, Anton Mlinar, Jernej Letnar Černič, Petra Jevremović, Jurij Verč, Bernard Nežmah

Poglavitno vodilo pri pripravi mednarodne konference “Kriza svobode” tvori ugotovitev, da je svoboda osrednji problem, ki se javlja v razmerah današnje splošne družbene krize: ne le, da se vse izraziteje kažejo tendence po njenem omejevanju, marveč se predvsem pozabljajo same podlage, na katere postavljamo naša pojmovanja svobode. Tranzicijski čas po “koncu ideologij” zaznamujejo najrazličnejše družbene demagogije, kapitalske manipulacije, socialni pritiski in vrednostna indiferenca, ko se pod plaščem zagotovljene svobode vseh ne more prikriti negotovosti svobode vsakogar. Kaj pogojuje to negotovost, je vprašanje, na katerega bodo skušali odgovoriti.

Tematski sklopi, ki bodo posebej obravnavani:
– filozofski vidiki krize svobode danes;
– družbenoekonomska kriza in kriznost humanosti;
– svoboda individualnosti in družbena svoboda;
– svoboda skozi zgodovinska, religiozna in kulturna pojmovanja;
– medijska svoboda v primežu politike in kapitala;
– civilna družba in svoboda javne besede;
– pravo in kriza inštitucije človekovih pravic;
– svoboda kot element politične odgovornosti;
– izobraževalne reforme in avtonomija univerze;
– umetniško ustvarjanje kot prostor svobode;
– ekonomistično pogojevanje znanstvenega raziskovanja;
– ekologija in ekonomija v razkoraku svobode.

PROGRAM:

predavanje pred konferenco:

Pier Aldo Rovatti: Noi, i barbari. Considerazioni sull’anomalia italiana. (Mi, barbari. Razmišljanja o italijanski anomaliji)

konferenca:

Dean Komel: Uvodni nagovor: O svobodi nesvobode

Žarko Paić: Posthumano stanje i horizonti slobode (Posthumano stanje in horizonti svobode)
Bernard Brščič: Ideologija neoliberalizma in kriza sodobnosti
Branko Senegačnik: Kriza krize
Peter Trawny: Das Medium und die Abwesenheit der Revolution (Medij in odsotnost revolucije)
Rok Svetlič: Prostost duha kot pogoj svobode
Gorazd Bajc: »Svobode«: zgodovina nadzora obveščevalnih služb
Andrina Tonkli Komel: Svoboda in vera
Anton Mlinar: Svoboda »na robu«: Kaj ima Dietrich Bonhoeffer povedati o svobodi?
Jernej Letnar Černič: Premik od retorike človekovih pravic k njihovemu uresničevanju
Petar Jevremović: Svakodnevica, simbolička regulativa i pitanje slobode (Vsakdanjost, simbolna regulativa in vprašanje svobode)
Jurij Verč: Svoboda govora in svoboda poslušanja
Bernard Nežmah: Humanistika kot počelo medijske svobode