Zgodovinski in družbeni vidiki cenzure na Slovenskem

1. 10.–2. 10. 2009, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizacija konference:

Inštitut Nove revije ­– Zavod za humanistiko, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem

Nastopajoči na konferenci:

Dean Komel, Marina Lukšič Hacin, Darko Darovec, Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič, Vladimir Simčič, Janez Cvirn, Egon Pelikan, Petra Svoljšak, Marjan Drnovšek, Jure Gašparič, Andrej Studen, Gorazd Bajc, Bojan Godeša, Boris Mlakar, Vida Deželak Barič, Aleš Gabrič, Denis Poniž, Marijan Dović, Peter Stanković, Mateja Režek, Gregor Tomc, Eva Kodrič Dačić, Rozina Švent, Borut Klabjan

Programski tekst:

Na znanstveni konferenci, ki so jo organizirali Inštitut Nove revije, UP ZRS Koper in ZRC SAZU, je sodelovalo 22 strokovnjakov s področja zgodovinopisja, sociologije, filozofije, prava, literarne zgodovine idr. Predstavljene raziskave so odpravile nekatere temeljne vrzeli v poznavanju zgodovine cenzure na Slovenskem v preteklih dveh stoletjih, odstrle pa so tudi številna vprašanja o vlogi in delovanju cenzure danes. Pojmovanje in omejevanje svobode izražanja je bilo na konferenci obravnavano kompleksno, z vidika različnih humanističnih in družboslovnih ved, težišče referatov in polemične diskusije pa je bilo na oblikah in metodah cenzure na najbolj izpostavljenih področjih javnega izražanja, zlasti v medijih, kulturi in znanosti. Referati so temeljili na svežih raziskavah in izvirnih premislekih, sledili pa so si v časovnem loku od habsburške monarhije, prek jugoslovanske kraljevine, italijanske in nemške okupacije ter obdobja socializma do sedanjosti. Po konferenci so bili objavljeni v zborniku Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes (ur. Mateja Režek). Ljubljana: Nova revija, 2010.

PROGRAM:

Dean Komel: Cenzuriranje filozofije in filozofija cenzure

Karmen Erjavec in Melita Poler Kovačič: Nove oblike cenzure v slovenskem novinarstvu v času tranzicije

Vladimir Simič: Pravna ureditev cenzure

Janez Cvirn: Avstrijska zakonodaja o tisku in nadzor nad političnim tiskom na Slovenskem (1848-1914)

Egon Pelikan: Ideološka izhodišča cenzure v konceptih slovenskega političnega katolicizma ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja

Petra Svoljšak: »Zapleni vse, česar ne razumeš, utegnilo bi škoditi vojevanju«. Delovanje avstrijske cenzure med Veliko vojno

Marjan Drnovšek: Cenzura pisem in politična emigracija

Jure Gašparič: Cenzura v času diktature kralja Aleksandra

Andrej Studen: Ukrepi cenzure na Štajerskem neposredno po objavi Koroščevih punktacij

Gorazd Bajc: Značilnosti fašističnih cenzurnih posegov v Italiji med obema vojnama in prispevek k (s)poznavanju prepovedi uvoza tujega tiska v Jugoslavijo

Bojan Godeša: Italijanska cenzura v Ljubljanski pokrajini (1941–1943)

Boris Mlakar: Primeri delovanja nemške in slovenske cenzure v Rupnikovi Ljubljanski pokrajini (1943–1945)

Vida Deželak Barič: Cenzura v slovenskem odporništvu med drugo svetovno vojno

Aleš Gabrič: Cenzura gledališkega repertoarja v prvi in drugi Jugoslaviji

Denis Poniž: Nekaj vprašanj in ugotovitev v zvezi s cenzuro in samocenzuro v slovenski dramatiki (1945-1990)

Marijan Dović: Literatura v primežu cenzure?

Peter Stanković: Bunkerji, stereotipi in razpoke. Cenzura v slovenskem celovečernem filmu (1948–1989)

Mateja Režek: Nevidna cenzura. Politična oblast in zgodovinopisje v socializmu

Gregor Tomc: Cenzurirani punk. Analiza primera cenzure Punk Problemov

Eva Kodrič – Dačić: Usoda prepovedane knjige. Varovalni mehanizmi v sistemih državnega nadzora tiska

Rozina Švent: NUK – ujetost med zakonodajo in narodnim poslanstvom

Borut Klabjan: Cenzura v zalivu. Boris Pahor in doživljanje cenzure v 20. stoletju