Žiga Oman

Bibliografija

OMAN, Žiga. Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja: po urbarjih iz let 1502 in 1513. Kronika, ISSN 0023-4923, 2009, 57, 3, str. 455–470.

– “Mer schad als nuz” – vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slivnici po vinogradniških obračunskih zvežčičih iz let od 1591 do 1597. Časopis za zgodovino in narodopisje, ISSN 0590-5966, 2009, 80 = 45, 4, str. 38–59.

– Mariborska “postaja” v protokolu deželnoknežje vizitacije in inkvizicije na Štajerskem leta 1528: prvi zapisi o prisotnosti reformacijskih idej v mestu in njegovi bližnji okolici. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2011, 34, 1, str. 21–32.

– Jože Mlinarič: Gradivo za zgodovino Maribora, XXXV. zv., Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1589–1602, II. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2010, 178 strani. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2011, 34, 1, str. 171–173.

– Župnija Brezno od jožefinskih reform do povojne industrializacije Dravske doline. V: MARHL, Jože (ur.), et al. Brezno in Podvelka : bogata zgodovina dveh majhnih krajev. Podvelka: Občina, 2012, str. 34–57.

Evangeličanski Maribor, mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije: besedilo razstave = Evangelisches Maribor, die Stadt und ihre nähere Umgebung in der Reformationszeit: Ausstellungstext = Evangelical Maribor, the town and its surroundings in the reformation period: exhibition text. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012.

SEMLIČ RAJH, Zdenka, OMAN, Žiga, MLINARIČ, Lučka. Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012.

OMAN, Žiga. Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 15891607: kritična objava arhivskih dokumentov, (Gradivo za zgodovino Maribora, Zv. 37). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012.

– Osebni fond Mravljak Josip v Pokrajinskem arhivu Maribor – arhivistični strokovni problemi ureditve fonda ter pregled virov za koroško in štajersko zgodovino. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2013, 36, 1, str. 163–170.

– Boštjan Zajšek: Tudi nam pripada Božje sonce: ob 150-letnici Evangeličanske občine Maribor. Katalogi, zvezek 37. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor, 2013, 60 strani. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2013, 36, 1, str. 207–208.

Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru. 3, 15821600: kritična objava arhivskih dokumentov, (Gradivo za zgodovino Maribora, Zv. 38). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2013.

– Reformacija na Dravskem polju: zgodnjenovoveške skupnosti augsburške veroizpovedi med Mariborom in Ptujem. Stati inu obstati, ISSN 1408-8363, 2014, 19/20, str. 348–365 in 442–443.

Maribor v prvi svetovni vojni: življenje v zaledju, (Katalogi, zv. 40). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2014.

– Hajdina od prvih pisnih omemb do terezijanske dobe. V: Občina Hajdina. Maribor: Ostroga, 2014, str. 39–51.

– Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov. Slovenski jezik – Slovene linguistic studies, ISSN 1408-2616, 10, str. 213–221.

– The Dravsko polje district of the Aug[s]burg Confession – a Styrian border area during the Reformation period and its connections to the Croatians lands. V: BLAŽEVIĆ, Zrinka (ur.), JAMBREK, Stanko (ur.), ŠTEFANEC, Nataša (ur.). The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives. Zagreb: Biblijski institut: Filozofski fakultet; Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2015, str. 191–208.